P20190426_140516000_4815954C-CB12-43A2-A8F6-D49BD251CB55.jpg

제주도 다녀왔어 

outer : helmutlang

top: hermes

bottom : drug homme

shoes : h&m

P20190427_132148000_24148416-AEF0-4DBD-B75C-9EF4E6AAA564.JPG


top: print star

bottom : helmut lang

bag : helmut lang

acc: omega

P20190427_144737000_69A400B9-D830-4667-B1FA-6A6FC24E2EAB.jpg


파란거 양말 아니고 발목 아대야. 위에랑 같은날 !

outer: helmut lang

top: print star

shoes: salomon


P20190426_122520000_4148136A-1F2F-40F6-8A63-8533E7993B42.JPG


 h&m 프리미엄 퀄리티는 꽤 쓸만한거 같다P20190329_211448474_87C5CBD0-F060-4793-8F05-18B4D6106C5F.JPG


top: prada

bottom: drug homme

shoes: cos

bag : muji


P20190324_173442998_CD696E55-EC88-4471-846C-35B9D1ACE60D.JPG


xxx 좋아하는 친구들 있니? 나는 저번에 전시회 가서 키링을 샀단다

P20190421_220539541_204D0F8C-4FAB-48B7-95F6-0CC7BAE2BE41.jpg


outer : uniqlo

top: print star

bottom : levi`s 501

shoes: salomon

bag : helmut lang


KakaoTalk_20190429_001415071.jpg


KakaoTalk_20190429_001415386.jpg


outer : alpha 

top: print star

bottom : levi`s 501

bag : helmut lang